Verschillende Open Books

Levenslang

leren

Ontdekkingsreis naar je innerlijke capaciteiten.

Blije reiziger
Walnoten

samenvatting

In de complexe, steeds sneller ontwikkelende wereld, is een leven lang leren essentieel. Daarom bieden we naast educatie voor kinderen en jongeren, ook opleidingen, trainingen en workshops voor volwassenen.  

 

Onze focus ligt daarbij op het leren voor iedereen zo leuk mogelijk maken én houden. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan inspireren, nieuwsgierigheid en creativiteit aanwakkeren en stimuleren, materiaal aanbieden in de gevoelige periode, intrinsieke motivatie, flexibiliteit, doel- en toekomstgerichtheid.  

We bieden duurzaam onderwijs. We passen enkel methodieken en vernieuwingen toe, die elders - door de jaren heen - zeer succesvol zijn gebleken. Onze educatie is gebaseerd op wetenschappelijke actuele kennis, inzichten en technieken, met name op het gebied van neurowetenschappen en ontwikkelingspsychologie. Bovendien besteden we veel aandacht aan zelfreflectie, het ontwikkelen van effectieve manieren van leren en persoonlijke groei.

Om meer gepersonaliseerd leren mogelijk te maken, werken we uitsluitend met kleine klassen van maximaal 20 leerlingen met minimaal 2 docenten. 

De didactisch opgeleide docent, ontwikkeld lesmateriaal samen met een ‘docent’ uit het beroepenveld, waardoor beter op actualiteiten en ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Zo richten we het onderwijs dynamisch in en kunnen we het blijvend met de tijd mee te laten ontwikkelen. Deze ontwikkelde lessen worden gedeeld met andere (aangesloten) scholen, zij kunnen feedback en aanvullingen geven. Door de Open Source methode wordt het aanbod steeds diverser en kwalitatief hoogwaardiger, niet door marktwerking en concurrentie maar door krachten te bundelen. Dit draagt bij aan meer werkplezier en daarmee nóg beter onderwijs. 

 

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het collectieve belang: we zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden én brengen de waardering voor docenten terug. 

Primair en middelbaar onderwijs wordt gegeven op onze particuliere school. We hanteren flexibele schooltijden. De school is 52 weken per jaar geopend, elke werkdag van 7.00 tot 19.00 uur. Ouders kunnen zelf kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan. Ook vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, zelf worden gekozen.

 

We werken zo veel mogelijk met doorlopende leerlijnen en focussen op de basisvaardigheden Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap. Wij bieden vanaf het begin tweetalig onderwijs.

 

We gaan nauwe samenwerking aan met de aangesloten bedrijven om ons heen.  

 

Daarmee bieden we toekomstgerichte kennis en vaardigheden die leerlingen écht voorbereiden op vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij. 
 

Doordacht

In de complexe, steeds sneller ontwikkelende wereld, is een leven lang leren essentieel. We streven bovendien naar 0% vroegtijdige schoolverlaters en 0% werkeloosheid.
Onze focus ligt daarom op het leren voor iedereen zo leuk mogelijk maken én houden. 

Al onze acties in het leven zijn terug te herleiden naar geluk. Het misschien wel het belangrijkste onderwerp van het leven. Daarom besteden we op onze school, specifiek aandacht aan wat daadwerkelijk gelukkig maakt. 

 

Door de vele wetenschappelijke onderzoeken die zijn gedaan naar geluk, is er concreet antwoord gekomen op de vraag wat zorgt voor geluk. 
In totaal zijn er drie onderdelen in ons leven, die invloed hebben op ons geluk: 

  • onze omstandigheden (bepalen voor 10% ons geluk)

  • ons DNA (bepaalt voor 50% ons geluk) 

  • bewuste activiteiten die we elke dag kiezen (bepalen voor 40% ons geluk) 

 

Het is dus belangrijk om te weten welke activiteiten bijdragen aan je geluksbeleving. 

We bieden duurzaam onderwijs, dat is er in de eerste plaats op gericht is om leerlingen* hun talenten te laten ontdekken. We leren hen hoe ze deze talenten kunnen benutten, nu en later, We helpen onze leerlingen om er achter te komen wat hun behoeften zijn, wat ze willen voor de toekomst en wat hun mogelijkheden zijn. (*Voor de eenduidigheid spreken we steeds over leerlingen. Hiermee bedoelen we echter ook scholieren, studenten en cursisten.) 

 

Concreet betekent dit dat we leerlingen in het primair- en middelbaar onderwijs een breed toepasbare, solide basis geven met veel ruimte voor differentiatie en specialisatie, voor een optimaal effectieve aansluiting op hun beroepsonderwijs. Zodat leerlingen bovenal leren waar ze écht iets aan hebben, ook voor de lange termijn. Ons inziens geeft alleen particulier onderwijs ons - op dit moment, met de huidige wet en regelgeving - daartoe de mogelijkheid. Als particuliere, niet-bekostigde school zitten we namelijk niet strikt vast aan de verplichte onderwijstijd, het moeten afnemen van landelijk genormeerde toetsen voor de basisvaardigheden en deelname aan de eindtoets. 

Wij zijn zeker niet tegen toetsen om de ontwikkeling te monitoren, maar de toets moet wel in het belang zijn van de leerling. Lang niet alle landelijk genormeerde toetsen en wat daarvoor geleerd moet worden, draagt nog effectief bij aan de toekomst van de leerlingen. 
 

Daarom werken wij liever met een methode die structuur en houvast biedt voor docenten en leerlingen, maar die gelijktijdig voldoende ruimte geeft voor maatwerk. 

Particulier onderwijs lijkt wellicht alleen voor de rijken onder ons weggelegd, maar met onze formule is het voor alle bewoners toegankelijk. We willen het liefst dat werkelijk meer aandacht en maatwerk in het onderwijs beschikbaar wordt voor iedereen. Wij voorzien alleen te veel weerstand om dit onderwijssysteem in één keer in het reguliere onderwijs door te voeren. Er moet eerst bewezen worden dat dit werkt (terwijl het eigenlijk al bewezen is). Om het stapsgewijs breder te trekken delen we graag onze ideeën en maken we de formule en de lessen openbaar beschikbaar. We hopen dat onze blauwdruk een voorbeeld wordt voor andere scholen, zodat het een echte WinWin wordt. 

 

In het onderwijs ervaart men veelal een zeer hoge werkdruk, door de grote klassen, de administratieve verantwoording die afgelegd moet worden en in toenemende mate:  veeleisende ouders. Wij werken uitsluitend met kleine klassen maximaal 10 leerlingen voor 1 docent. Hierdoor zal het onderwijzend personeel aanzienlijk minder werkdruk ervaren en veel meer tijd en individuele aandacht hebben voor de leerlingen. 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat waardering voor docenten weer groeit. De afgelopen decennia is de houding van ouders naar docenten behoorlijk veranderd. Ouders hebben in deze tijd meer keuzevrijheid, wanneer het gaat om een school voor hun zoon of dochter. Hierdoor zijn zij in het algemeen ook kritischer geworden. Wij vinden een goede samenwerking tussen docenten en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor optimale ontwikkeling, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn. Daarbij staat betrokkenheid en wederzijds respect bij ons hoog in het vaandel.

Respect voor elkaars rol is daarbij essentieel: 

  • opvoeding en leren vanuit de rol van ouder/stiefouder/verzorger 

  • opvoeding en leren vanuit de rol van didactische professional 

 

We uiten geen negativiteit zonder onderbouwde argumenten en tonen betrokkenheid zonder bemoeienis. We geven zo gezamenlijk het goede voorbeeld aan de jongere generatie. 

Leuk Meisje