Schilderles

Duurzaam

Onderwijs

Primair en voortgezet onderwijs

Kinderen in Science Class
Klaslokaal op basisschool

OnzeMissie

Onze educatie is gebaseerd op wetenschappelijke actuele kennis, inzichten en technieken, met name op het gebied van neurowetenschappen en ontwikkelingspsychologie. 

We hebben onszelf de opdracht gegeven om de best practices op het gebied van leren en onderwijssystemen, te combineren tot één onderwijsmethode. We passen enkel methodieken en vernieuwingen toe, die elders - door de jaren heen - zeer succesvol zijn gebleken. Daarmee bieden we geen vernieuwingsonderwijs, maar duurzaam onderwijs.

methode

Zo weten we bijvoorbeeld dat onze hersenen zich in het eerste levensjaar het snelst ontwikkelen. In de beginjaren ontwikkelen en groeien hersenen door. Er worden verschillende wegen en verbindingen aangelegd tussen de diverse hersengebieden. De gebieden die veel ‘geactiveerd’ worden door oefenen, doen en leren, ontwikkelen zich steeds verder en verfijnen zich. Andere verbindingen die minder of helemaal niet gestimuleerd en geactiveerd worden verdwijnen op den duur. Zo kan de omgeving waarin een kind opgroeit zelfs permanente veranderingen teweegbrengen, in de genetische neuronen-ontwikkeling, als gevolg van bepaalde (herhaaldelijke) ervaringen. Het is dan ook cruciaal voor kinderen om hun leefomgeving optimaal in te richten en hen al in de beginjaren zo breed mogelijk te stimuleren en te activeren. 

Om leerlingen zich breedt te laten orïenteren, zorg te dragen voor een brede basis en een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding, bieden we elke maand een nieuw thema, dat elke ontwikkelingsfase van 3 jaar terugkomt. Dit betekent dat we werken met 36 thema’s die allen maatschappelijk gerelateerd zijn. Bij elk thema wordt de hedendaagse situatie, de geschiedenis en de verwachte toekomst belicht. De thema’s worden op hun beurt gekoppeld aan beroepen, die de leerlingen in hun latere leven zouden kunnen gaan uitoefenen, waarbij alle niveau’s worden belicht: mbo, hbo, wo. In de jongere jaren worden de thema’s nog vrij oppervlakkig behandeld, later steeds diepgaander en gedetailleerder.

 

We focussen op de basisvaardigheden Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap. Wij bieden vanaf het begin tweetalig onderwijs.

Daarnaast zien we het als onze belangrijkste taak om leerlingen leervaardigheden bij te brengen. Ook leren we hen andere vakoverstijgende vaardigheden en 21st century skills, zoals: analyseren, kritisch denken, informatievaardigheden, communiceren, zelfregulering, samenwerken, creatief denken, probleemoplossend vermogen, ict-basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, sociale en culturele vaardigheden. 

Taal- en rekenvaardigheid zijn grotendeels losgekoppeld van de thema’s, omdat het volgen van een doorlopende leerlijn hierbij erg belangrijk is. De thema’s kunnen daarbij eerder een beperkende, dan een versterkende werking hebben. Dat willen we uiteraard niet. Bovendien zijn hiervoor al zeer goede, effectieve lesmethoden ontwikkeld, met een doorlopende leerlijn. Deze zullen we dan ook gebruiken. 
 

Spreker met een Poduim